Huonetilan akustointi

Kuuntelutilan kevyellä akustoinnilla voidaan pa­ran­taa audiojärjestelmän äänenlaatua. Akus­tiik­kaan vaikuttaa myönteisesti mm. kuuntelu­paikan ja äänentoiston väliin sijoitettava ääntä vaimentava materiaali kuten pitkä­nukkainen matto. Seinäpintojen vaimentamisen lähtö­kohtana on, että vastakkaisilla kohdilla ei ole pal­jasta seinäpintaa.

Tasasivuisen kolmion sääntö

Yleisenä ohjeena kaiuttimien sijoitukselle pi­de­tään ns. tasasivuisen kolmion sääntöä, jossa kuuntelu­etäisyys on vähintään yhtä suuri kuin kaiut­timien etäisyys toisistaan.

Kaksikanavaisessa stereokuuntelussa on ha­vait­tu, että stereokuvan kannalta on parempi, jos kuuntelu­etäisyys on suurempi kuin kaiut­timien etäisyys toisistaan, esimerkiksi 4:3 sekä kaiuttimien suuntakeila risteää kuuntelupaikan edessä.

Tämä ohje pätee myös monikanava­järjestelmän etukaiuttimille (vasen-oikea). Kaiut­timen ja kuuntelupaikan välillä ei saisi olla mitään säteilyyn haitallisesti vaikuttavia esteitä. Suora näköyhteys kuuntelupaikalta kaiut­ti­meen on suositeltavin. Pääkaiuttimet tulisi si­joit­taa akustisesti samankaltaiseen ym­pä­ris­töön keskenään jotta saavutettaisiin paras ja tasa­painoisin äänikuva. Etäisyyden sivu- sekä takaseinään tulisi olla vähintään 40 – 100 cm. Nurkkasijoitusta, jossa kaiutin on lähellä taka- että sivuseinää, ei suositella bassoalueen lii­allisen korostumisen vuoksi. Subwooferin koh­dalla rajapintojen vahvistava vaikutus on usein hyödyllinen. Tätä korostumaa voit myös vai­mentaa mukana olevalla vaimentimella asen­tamalla se refleksielementtiin. Jotta kuuntelu­huoneessa saavutetaan parhain kuuntelu­nautinto, kannattaa kokeilla eri sijoitus­vaihtoehtoja.

Kaiuttimen etäisyys takaseinästä vaikuttaa sel­keästi lopulliseen ääneen. Mitä lähemmäksi kaiutin sijoitetaan takaseinää sitä vaimen­tavampi vaikutus on korkeammalla taajuudella, mutta samalla basson taso on suurempi.

Jos kaiutin on 30 cm takaseinästä vaimen­tuman keskitaajuus on 287 Hz, jos kaiuttimen etäisyys takaseinään on 1 m niin vaimentuma on 86 Hz.

Kotiteatterissa jakotaajuuden ollessa 85 Hz voidaan kaiutin sijoittaa jopa 1 m päähän taka­seinästä ja matalimmat taajuudet hoi­de­taan subwooferilla.

Hylly- ja jalustakaiuttimet

Kaiuttimet voidaan sijoittaa jalustalle, hyllyyn tai tasolle, jolloin kuuntelukorkeus saadaan oikeaksi. Sopivin kuuntelukorkeus on korkea­ääni­elementin akselilla tai hieman yläviistossa (alle 5º). Kaiuttimen voi sijoittaa myös hyllylle, jolloin etäisyydet sivu- ja takaseiniin pidetään mielellään yli 40 cm. Jos hyllysijoituksessa bas­so­jen määrä alkaa tuntua liian suurelta, refleksi­putkeen voi asentaa lisävarusteena saa­ta­va vaimentajan. Pöydälle tai tasolle sijoi­tet­taes­sa on suositeltavaa nostaa kaiuttimet irti tasos­ta parhaan kuuntelunautinnon saavut­tamiseksi. Älä sijoita kaiutinta lattian lähei­syyt­een, koska tällöin lattiaheijastukset sotkevat ään­tä. Kaiuttimia voi pitää tarvittaessa vaaka-asen­nossa, vaikkakin paras tulos usein saavu­tetaan kaiuttimen ollessa pystyasennossa. Suosi­teltava kuunteluetäisyys on n. 3 metriä.

Lattiakaiuttimet

Lattiakaiuttimilla kuuntelukorkeus on lähtö­kohtaisesti oikea. Lattiakaiuttimen etäisyys taka- tai sivuseinästä on vähintään 50 cm, mie­lellään ylikin. Sopivana kuunteluetäisyytenä voi­daan pitää n. 3 metriä. Jos bassojen määrä sijoitus­paikasta johtuen, alkaa tuntua liian suurelta, tasoa voidaan vaimentaa refleksi­putkeen saatavalla vaimentajalla ja tai siir­tämällä kaiuttimia kauemmaksi rajapinnoista.

Subwooferit (aktiiviset)

Subwooferin sijoituksella kuunteluhuoneessa on suuri merkitys lopputuloksen kannalta. Par­haan lopputuloksen saavuttamiseksi on syytä tehdä kuunteluvertailuja. Subwooferin sijoitus lähelle pääkaiuttimia on suositeltavaa. Sub­wooferin paikka voi olla joko huoneen kulmauksessa pääkaiuttimien takana tai niiden välissä. Näin saadaan toisto integroitumaan hel­pommin pääkaiuttimiin. Nurkkasijoitus sovel­tuu yleensä hyvin subwooferille, koska raja­pinnat vahvistavat ääntä.

Aktiivi subwoofereiden sijoituksessa on ehdot­tomasti huomioitava seuraavat turvallisuus­tekijät, jotta varmistetaan riittävä ilmankierto vahvistin­yksikölle. Väärä sijoitus saattaa ai­heut­taa vahvistinyksikön ylikuumenemisen ja tuli­palo­vaaran.

Vahvistinyksikköä ei saa sijoittaa 10 cm lähem­mäksi mitään rajapintaa (sohvaa, seinää, verhoa...)

Kotelon sivuille ja päälle tulee jättää 50 cm va­paa­ta tilaa

Aktiivikaiuttimet

Aktiivikaiutin voidaan sijoittaa tasolle, hyllyyn tai jalustalle, jolloin kuuntelukorkeus saadaan oikeaksi. Sijoituskohta on ihanteellinen kun kaiuttimen ja kuuntelupaikan välillä ei ole äänen säteilyyn hai­tallisesti vaikuttavia esteitä. Jos käytössä on usea aktiivikaiutin, tulisi ne sijoittaa akustisesti samankaltaiseen ympäristöön. Etäisyyden sivu- sekä takaseinään tulisi olla vähintään 40 cm. Nurkkasijoitusta, jossa kaiutin on lähellä sekä taka- että sivuseinää ei suositella bassoalueen liiallisen korostumisen vuoksi.

Aktiivikaiuttimen sijoituksessa on ehdottomasti huomioitava seuraavat turvallisuustekijät, jotta var­mistetaan riittävä ilmankierto vahvistinyksikölle. Väärä sijoitus voi aiheuttaa vahvistinyksikön ylikuumenemisen ja tulipalovaaran.

Vahvistinyksikköä ei saa sijoittaa 10 cm lähemmäksi mitään rajapintaa

Kotelon sivuille ja päälle tulee jättää 50 cm vapaata tilaa

Kotiteatterin sijoittaminen normaaliin huoneeseen

Kotiteatteri voi koostua useiden kaiuttimien yhdistelmistä, jopa kaksikanavaisesta stereo-järjestelmästä. Jo pelkästään television oman äänen parantaminen erillisellä vahvistimella ja laa­duk­kailla kaiuttimilla muuttaa usein dramaattisesti äänenlaatua. Lisäämällä järjestelmään vielä aktiivi­subwooferin saadaan matalimmatkin äänet kuuluviin. Usein aktiivisubwooferin lisääminen jär­jes­tel­mään antaa myös mahdollisuuden käyttää kooltaan pienempiä pääkaiuttimia.

Monikanavajärjestelmässä on suositeltavaa käyttää kaikissa kanavissa samankaltaisen äänikuvan luo­via kaiuttimia ja sijoittaa ne toisiaan vastaaviin akustisiin ympäristöihin.

Pääkaiuttimien sijoitukseen pätee sama kuin kaksikanavanjärjestelmässäkin. Keskikaiutin tulisi sijoittaa kuvan välittömään läheisyyteen. Kun keskikaiutin sijoitetaan lähelle TV:tä suhteessa pää­kaiuttimiin (esim. TV:n päälle), sen signaalia viivästetään, tyypillisesti n. 1 ms kun katselu-/kuunteluetäisyys on 2,5 m.

Takakaiuttimet (surround) sijoitetaan hiukan kuuntelu/katselupaikan taakse (DD5.1) pääkaiuttimia korkeammalle. Takakaiuttimina voidaan käyttää myös kaiuttimia jotka sijoitetaan suoraan lattialle ja joissa elementit on suunnattu ylöspäin. Sijoittamalla tällaiset kaiuttimet lähelle takaseinää käytetään hyväksi seinän heijastavaa vaikutusta, takakanavat eivät kuulosta liian pistemäiseltä kun ne jou­du­taan sijoittaan lähelle kuuntelu/katselupaikkaa.

Kotiteatterin rakentaminen omaksi huoneekseen

Dolbyn antamat ohjeet huoneen mittasuhteille ovat, leveys 1,00, korkeus 0,67, syvyys 1,55. Eli jos huoneen leveys oli 4,00 m niin korkeus olisi 0,67 ⋅ 4,00 m = 2,68 m sekä syvyys olisi 1,55 ⋅ 4,00 m = 6,20 m lattiapinta-ala olisi n. 25 m².